Menu główne
Szkoła
Uczniowie
Nauczyciele
Inne
Archiwum

RODO

Klauzula informacyjna - ogólna

Klauzula informacyjna - ogólna                                                                 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2
  w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pisemnie na adres Administratora danych inspektor@um-monki.pl/ 857162507.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, na podstawie udzielonej zgody oraz z  prawnie uzasadnionych interesów w celu:

a)      realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) bądź wypełniania zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie przepisów prawa, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,

­   ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,

b)      przygotowania, zawarcia,  realizacji i rozliczenia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

­   ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy,

c)      w innych przypadku wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

­   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

­   podanie danych osobowych jest dobrowolne,

­   w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem  przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Mońkach.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      do sprostowania (poprawiania) danych;

c)      do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

d)      do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw;

e)      do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

­   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,

­   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)       do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, chyba że będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Szkołę Podstawową nr 2 w Mońkach, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

 

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 

 

Tożsamość Administratora i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych uczniów jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach

ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki, tel: (85) 716 25 07

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest  możliwy jest pod adresem email: inspektor@um-monki.pl

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO), udzielonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

Kategorie odnośnych danych osobowych

Dane identyfikacyjne uczniów, dane rodziców, dane adresowe, dane dotyczące przebiegu i efektów edukacji

Inne dane takie jak, wizerunek, telefon i e-mail rodzica  - na podstawie zgody

 

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Okres przechowywania danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe kryteria ustalania tego okresu

 

Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz do momentu odwołania zgody.

 

Prawo żądania:

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych w  celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

 

 

Klauzula informacyjna dla przyszłych uczniów (nabór uczniów)

 

 

Klauzula informacyjna dla przyszłych uczniów (nabór uczniów)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

 Tożsamość Administratora i dane kontaktowe 

Administratorem danych osobowych uczniów jest:

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach

ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki, tel: (85) 716 25 07

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  jest  możliwy jest pod adresem email:  inspektor@um-monki.pl

 Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna 

Dane osobowe uczniów przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe, (na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 Kategorie odnośnych danych osobowych 

Dane identyfikacyjne uczniów, dane adresowe, dane potrzebne do procesu rekrutacji

 Informacje o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych uczniów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Okres przechowywania danych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe kryteria ustalania tego okresu

Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy.

Prawo żądania:

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )