Zajęcia socjoterapeutyczne

 

Socjoterapia,   jako   metoda    pracy    w    grupie,    zakłada    realizację    trzech podstawowych   celów,   które   wzajemnie  będą  się przeplatać podczas prowadzonych zajęć. Są to cele terapeutyczne, cele edukacyjne i cele rozwojowe.

 

          Cele terapeutyczne – rozumiane jako  tworzenie   możliwości   odreagowywania  emocji i napięć powstających na skutek wzrastania w urazowym otoczeniu,   a także  na  skutek    niepowodzeń     szkolnych   i    społecznych    oraz    uzyskanie    korekcyjnych   doświadczeń   emocjonalnych     pozwalających     na     zmianę     wzorców   zachowań  i   zmianę   sądów poznawczych  w trakcie   uczestnictwa    w   zajęciach.  Zatem  do  głównych  celów terapeutycznych należy:
- stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych;
- budowanie pozytywnego obrazu siebie;
- zwiększenie poczucia własnej wartości;
- zaspokojenie potrzeby bycie ważnym.

          Cele edukacyjne – pozwolą  zdobyć  dzieciom  wiedzę  o  problemach  będących podstawowymi

i aktualnymi dla grupy i obejmować będą:
- wzajemne poznanie się, integracja grupy;
- wytworzenie atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia;
-  ustalenie reguł i norm grupowych;
- nabywanie umiejętności wyrażania uczuć;

-  rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
- rozwijanie umiejętności udzielania informacji zwrotnych;
- uświadomienie sobie, że uczucia mogą się zmieniać;
- ćwiczenie   umiejętności    koniecznych    do   wzięcia   odpowiedzialności   za   swoje
   zachowanie  w  kontaktach  z  innymi  i do panowania nad tymi zachowaniami;
- ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z napięciem;
- pokonywanie lęku przed wystąpieniem publicznym, nowymi osobami, miejscami;
- uczenie zachowań, które ułatwiają porozumiewanie się; 

- świadome i wolne od agresji radzenie sobie z konfliktami;

- wypracowywanie sposobów na radzenie sobie z konfliktami;
- rozwój ekspresji ruchowej.

          Cele rozwojowe –   oznaczają   one    nabywanie    podczas    zajęć   umiejętności  społecznych przydatnych w  radzeniu  sobie  z  posiadanymi  problemami,  które  służyć   będą   jego rozwojowi społecznemu i osobistemu i będzie to:
- rozpoznawanie emocji u siebie i innych;
- poznanie własnej podatności na wpływy innych osób;
- rozwijanie koncentracji uwagi;
- rozwijanie twórczego myślenia;
- zgodne działanie w zespole i współdziałanie z innymi;
- tworzenie wspólnych prac;
- analiza ćwiczonych umiejętności;
- rozbudzanie gotowości do swobodnego wypowiadania się;
- odczuwanie radości z wykonanego zadania.

 

 

  

 

 

 

Drodzy rodzice i opiekunowie !

 

PRACA W DOMU:

Jeśli oczekujecie Państwo zmiany w postępowaniu dzieci, musicie wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu całej rodziny. Nie spodziewajcie się, że dziecko będzie robić coś czego Wy sami nie robicie.

 

Rozmawiajcie z dzieckiem! Zwróćcie uwagę na sposób w jaki rozmawiacie. Dbajcie o kulturę słowa, nie krzyczcie, nie podnoście głosu, słuchajcie się wzajemnie. 

 

Traktujcie syna/ córkę jak swoje dziecko a nie osobę dorosłą, czy partnera. Nie obarczajcie i nie oczekujcie rozwiązania osobistych problemów przez Wasze dziecko. Nie o wszystkich rzeczach powinno ono wiedzieć. Nie kłóćcie się przy nim.

 

Wyznaczcie jasne zasady obowiązujące w domu i wszyscy ich przestrzegajcie.

Ustalcie obowiązki poszczególnych członków rodziny i rozliczajcie ich z nich.

 

Spędzajcie czas razem, a nie obok siebie. 

 

Dbajcie o zdrowy styl życia – odżywianie, higienę, aktywność ruchową.

 

Ustalcie także szczegóły i zasady związane z pobytem dziecka poza domem – godziny powrotu, informowanie z kim i gdzie syn/ córka  przebywa.

 

Bądźcie konsekwentni, to klucz do sukcesu

 

Pamiętajcie, że tylko uczciwa współpraca pomiędzy rodzicami/opiekunami a wychowawcą, socjoterapeutą, nauczycielami pozwoli właściwie diagnozować problemy w funkcjonowaniu dziecka i 

stosować odpowiednie rozwiązania.

 

 

 

 

Zaproszenie – informacja

 

  • Jeśli Twojemu dziecku jest trudno w domu i w szkole;
  • Jeśli ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami;
  • Jeśli nie może znaleźć kolegów;
  • Jeśli nie wierzy we własne możliwości i brakuje mu wiary w siebie samego;
  • Jeśli trudno współdziała mu się z kolegami;
  • Jeśli często kłóci się z innymi;
  • Jeśli nie potrafi bawić się z rówieśnikami;
  • Jeśli nie ufa dorosłym;
  • Jeśli ma opory przed podejmowaniem zadań;
  • Jeśli rzadko może się skupić na jakiejś czynności .

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM ZAINTERESOWANE OSOBY DO ROZMOWY!!!!

( środa 12.45 – 13. 30 Duża szkoła)

 

                                                                                                        Katarzyna Szeszko

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )