Historia - zakres wiedzy i umiejętności

Etap szkolny

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - HISTORIA - zakres wiadomości i umiejętności realizowany w klasach IV, V, VI .

Uczestnik rozwiązuje test. Czas pracy  - 45 minut.

Etap rejonowy

Test przygotowywany na etap rejonowy będzie obejmował treści z zakresu:

  1. Różne miary czasu w historii
  2. Rodzaje źródeł historycznych
  3. Życie codzienne ludzi w różnych epokach

       - prehistorycznej

       - w starożytności (St. Egipt, St. Grecja i Rzym)

       - w średniowieczu: w mieście średniowiecznym (Kraków), na dworze królewskim, na zamku rycerskim, w klasztorze

       - w epoce nowożytnej - Polska XV  XVIII w. (nowożytnie miasto np. Gdańsk)

    4. Najważniejsze zabytki stolicy Polski - Warszawy.

    5. Zabytki i miejsca pamięci narodowej w regionie, w którym uczeń mieszka (przykłady: w gminie, powiecie, mieście)

    6. Najważniejsze zagadnienia z historii Polski:

      a) początki państwa polskiego (Mieszko I, chrzest Polski 966r. Bolesław Chrobry - zjazd w Gnieźnie r. 1000; koronacja  - r. 1025

      b) rozbicie dzielnicowe i zjednoczenie Polski (Bolesław Krzywousty i jego statut 1138, Władysław Łokietek Kazimierz Wielki)

      c) unie polsko - litewskie i ich skutki (Jadwiga i Jagiełło; bitwa pod Grunwaldem  1410; unia lubelska 1569)

      d) ustrój rzeczpospolitej szlacheckiej

      e) wojny Rzeczpospolitej XVII wieku (z kim i dlaczego Rzeczpospolita je prowadziła; powstanie Chmielnickiego 1648, potop szwecki 1655 - 1660)

      f) przejawy i przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII w. , próby reform (konstytucja 3 maja); rozbiory Polski

      g) znaczenie wojen napoleońkich dla Polaków

      h) polskie powstania narodowo - wyzwoleńcze (listopadowe 1830/1831  i styczniowe 1864/1865)

      i) odrodzenie Polski (I wojna światowa; 11XI 1918; powstanie Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego )

Osiągnięcia najstarszych cywilacji i epok historycznych:

      a) osiągnięcia St. Egiptu

      b) osiągnięcia St. Grecji i Rzymu

      c) powstanie wielkich religii (judaizm, chrześcijaństwo, islam, buddyzm - najważniejsze terminy i postacie)

      d) wzorce osobowe średniowiecza: asceta, rycerz, zakony rycerskie

      e) osągnięcia i przemiany renesanu: kultura renesansu - wielcy twórcy, wielkie odkrycia naukowe epoki np. teoria heliocentryczna; kultura szlachedzka w Polsce

      f) osiągnięcia polskiego oświecenia w dziedzinie kultury i oświaty

      g)znaczenie kultury polskiej w dobie powstań narodowo - wyzwoleńczych (A. Mickiewicz, Fr. Chopin, H. Sienkiewicz, J. Matejko)

      h)wynalazki i odkrycia naukowe XIX wieku; naukowe osiągnięcia Marii Curie - Skłodowskiej

 

Przygotowując uczniów do etapu rejonowego należy zwócić szczególną uwagę na zagadnienia z histirii Polski. Uczniowie powinni też znać 2 - 3 zabytki lub miejsca pamięci znajdujące się w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Na etap rejonowy treści nie obejmują zagadnień po 1919 roku.

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )