Język angielski - zakres wiedzy i umiejętności

Konkursy

Regulaminy konkursów 

 

opis dokumentutypdata

konkurs na prezentację multimedialną

doc09-10-2012[ Pobierz ]
33 kB

Konkurs piosenki angielskiej

doc09-10-2012[ Pobierz ]
32 kB
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKAZ LITERATURY OBOWIĄZUJĄCEJ UCZESTNIKÓW WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Uczniowie przystępujący do konkursu powinni wykazywać się znajomością języka angielskiego przewidzianą podstawą programową dla szkoły podstawowej i wykraczającą poza nią oraz posługiwać się następującymi sprawnościami:

 

ETAP SZKOLNY

  • Czytanie tekstów ze zrozumieniem
  • Znajomość konstrukcji gramatycznych:

- wyrażenie there is/there are

- wyrażenie be going to

- czasy: Present Simple, Present Continuous, Past Simple

- określniki a, an, the, any, some, many, much, a lot of

- rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

- liczba mnoga rzeczowników (regularne i wybrane nieregularne)

- rzeczowniki złożone (playground)

- forma dzierżawcza rzeczownika – dopełniacz saksoński

- zaimki wskazujące, osobowe

- przymiotniki dzierżawcze

- przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt

- przysłówki częstotliwości i ich miejsce w zdaniu

- przysłówki czasu występujące z czasem Past Simple

- przysłówki miejsca i kierunku

- przyimki w okolicznikach czasu (on Monday, at 5 o’clock, in summer)

- liczebniki główne i porządkowe

- szyk wyrazów w zdaniu prostym

- zdania oznajmujące, pytające i przeczące

- polecenia, zakazy i rozkazy

· Znajomość słownictwa i zwrotów:

- człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania)

- dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenie)

- szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne)

- praca (popularne zawody)

- żywienie (artykuły spożywcze, nazwy posiłków)

- sport (popularne dyscypliny i sprzęt sportowy)

- świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny, zwierzęta, krajobraz)

- stosunki międzyludzkie (formy grzecznościowe, zachowanie, codzienne kontakty z ludźmi)

- kalendarz: daty, dni tygodnia, miesiące, zegar (godziny), dni szczególne, np. urodziny czy święta, np. Boże Narodzenie

- pieniądze, ceny

- miejsca użyteczności publicznej (poczta, kino, itd.)

- kraje i narodowości, języki

- życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy i przyjaciele, czynności życia)

· Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych:

- stolice krajów anglojęzycznych

- symbole narodowe Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

 

ETAP REJONOWY

· Czytanie tekstów ze zrozumieniem

· Znajomość konstrukcji gramatycznych:

Jak na etap szkolny, dodatkowo:

- konstrukcja love/ like +gerund

- czas Future Simple

- wyrażanie przyszłości za pomocą Present Simple i Present Continuous

- zaimki dzierżawcze

- konstrukcja too/enough

- przysłówki sposobu (slowly)

- czasowniki modalne can, must, should, have to

· Znajomość słownictwa i zwrotów:

Jak na etap szkolny, dodatkowo:

- cechy charakteru

- restauracje

- części ciała

- środki transportu

- media: TV, gatunki programów, prasa, komputer/Internet, telefon komórkowy

- opis osoby: podstawowe dane dotyczące wyglądu zewnętrznego; części garderoby

- gatunki książek

- zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie)

- zdrowie (nazwy podstawowych chorób i dolegliwości)

- hobby, upodobania, czas wolny

·  Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych:

- krainy geograficzne Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

- słynne budowle i zabytki Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

 

ETAP WOJEWÓDZKI

· Czytanie tekstów ze zrozumieniem

· Znajomość konstrukcji gramatycznych:

Jak na etap szkolny i rejonowy, dodatkowo:

- czasy: Present Perfect, Past Continuous

- zaimki osobowe dopełnieniowe

- stopniowanie przymiotników jedno i wielosylabowych (regularnych i nieregularnych)

- zdanie warunkowe – typ I

- pytania z przyimkiem na końcu

· Znajomość słownictwa i zwrotów:

Jak na etap szkolny i rejonowy, dodatkowo:

- na lotnisku, w hotelu

- kierunki i regiony geograficzne

- podróżowanie i turystyka

· Umiejętność pisania krótkich tekstów użytkowych, np. list, pocztówka z pozdrowieniami lub życzeniami, e-mail, zaproszenie

· Ogólna wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych:

- zwyczaje, święta i uroczystości w krajach Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

 

 

Literatura

1.  ‘Elementary Language Practice 3rd Edition’, Michael Vince, Macmillan.

2. ‘Macmillan English Grammar in Context Essential’, Simon Clark, Michael Vince, Macmillan.

3. ‘Oxford Bookworms Library Stage 3 The USA’ Third Edition, Alison Baxter. OUP

4. ‘Seasons and Celebrations’, Jackie Maguire, OUP.

5. Seria skoroszytów ‘Topics’, Susan Holden, Macmillan: (‘Festivals’ - elementary, ‘Environment’- elementary, ‘Animals’ – beginner plus, ‘Sports’ – beginner plus, ‘Entertainment’ – pre-intermediate, ‘Communication’ – pre-intermediate).

6. ‘Word Games with English 2’ Teacher’s Resource Book, Deirdre Howard-Williams & Cynthia Herd, Macmillan.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )