Szkoła Podstawowa nr 2

w Mońkach

Menu główne
Schronisko młodzieżowe
O nas
Dokumenty
Przyjaciele Szkoły
Archiwum

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

W roku szkolnym 2014/2015 uczeń musi zgłosić do nauczyciela swój udział w wybranym konkursie przed terminem eliminacji szkolnych.

Na wszystkich etapach konkursu obowiązują karty kodowe, które muszą podpisać rodzice

Początek szkolnych eliminacji konkursowych godz. 12.00

 czas trwania - 90 minut


 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW
WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

Podstawowe uprawnienia zwycięzców wojewódzkich konkursów przedmiotowych zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

  1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną - § 20 ust.7,

  2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

 

Rodzaj konkursu

Uprawnienia laureatów na sprawdzianie

w roku szkolnym 2014/2015

tytuł uzykany

do r. szk. 2013/14

tytuł uzyskany

w r. szk. 2014/15

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego zwolnienie z cz. 1 zwolnienie z cz. 1
Wojewódzki Konkurs Historyczny zwolnienie z cz. 1 brak uprawnień do zwolnienia
Wojewódzki Konkurs Matematyczny zwolnienie z cz. 1 zwolnienie z cz. 1
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy zwolnienie z cz. 1 brak uprawnień do zwolnienia
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego zwolnienie z cz. 2 zwolnienie z cz. 2

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku - § 39 ust. l i 2,

Zwycięzcom wojewódzkich konkursów przedmiotowych przysługują również preferencje rekrutacyjne, na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, późn. zm. 232).

Terminarz eliminacji szkolnych, rejonowych i wojewódzkich konkursów przedmiotowych

 Rodzaj konkursu

 Eliminacje szkolne

 Eliminacje rejonowe

 Eliminacje wojewódzkie

 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 07 listopada 2014  

(piątek)

 14 stycznia 2015

(środa)

 26 lutego 2015

(czwartek)

 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

 05 listopada 2014

(czwartek)

 12 stycznia 2015

(poniedziałek)

 24 lutego 2015

(wtorek)

 Wojewódzki Konkurs Historyczny

 14 listopada 2014

(piątek)

 16 stycznia 2015

(piąek)

 02 marca 2015

(środa)

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 06 listopada 2014

(czwartek)

 13 stycznia 2015

(wtorek)

 25 lutego 2015

(środa)

 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy

 13 listopada 2014

(czwartek)

 15 stycznia 2015

(czwartek)

 27 lutego 2015

(piątek)

Zakres wiedzy i umiejętności

W zakładkach do poszczególnych przedmiotów umieszczono zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczgólnych stopniach konkursów w roku szkolnym 2009/2010 oraz wykaz obowiązującej lektury.

Szczegółowe informacje na temat regulaminu poszczególnych konkursów dostępne są na stronie Kuratorium w Białymstoku: http://www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce Konkursy, olimpiady, turnieje.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )