Matematyka - zakres wiedzy i umiejętności

Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs Matematyczny

4 listopada 2015 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Przedmiotowy z Matematyki etap szkolny. Udział wzięło 19 uczniów klas V i VI. Zestaw zadań składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Można było zdobyć maksymalnie 30 punktów. Aby dostać się do etapu rejonowego należało zdobyć co najmniej 27 punktów. Do tego etapu zakwalifikował się Piotr Kalinowski ucz. kl. VIa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Etap rejonowy odbędzie się już 12 stycznia 2016 r. w Białymstoku.   

PRZEDMIOTOWY KONKURS MATEMATYCZNY

Przedmiotowy Konkurs Matematyczny etap szkolny odbędzie się 4 listopada 2015r. w naszej szkole.

KANGUR 2013

21 MARCA 2013r konkurs matematyczny "KANGUR"

KONKURS MATEMATYCZNY - etap wojewódzki

26 lutego 2013r w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku odbył się ostatni etap - wojewódzki - Przedmiotowego Konkursu Matematycznego. Z naszej szkoły udział brał Krzysztof Kalinowski kl. VIa. Do rozwiązania uczniowie mieli test składający się z zadań zamkniętych za 1pkt lub 2 pkt oraz zadań otwartych za 3 lub 4 punkty. Maksymalnie można było zdobyć 30punktów. Krzysztof zdobył 28pkt i uzyskał tytuł laureata Konkursu Matematycznego. Gratulujemy.

Konkurs matematyczny - etap rejonowy

10 stycznia 2013r odbył się konkurs matematyczny - etap rejonowy. Eliminacje odbyły się w Szkole Podstawowej nr 12 w Białymstoku. Z naszej szkoły udział brał Krzysztof Kalinowski z kl.VIa. Krzysztof zdobył 28pkt na 30pkt możliwych i przeszedł do etapu wojewódzkiego, jest finalistą konkursu matematycznego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Etap wojewódzki odbędzie się 26.02.2013r.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na Wojewódzkim  Konkursie Matematycznym
w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych

Na każdym  etapie konkursu obowiązują treści kształcenia z matematyki zawarte w  podstawie programowej dla klas IV – VI szkoły podstawowej z 23sierpnia 2007r.
Zakres materiału z uwzględnieniem treści programowych i poszerzających :
Etap szkolny:
1.    Zapis liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i systemie rzymskim.
2.    Liczby naturalne –  liczby pierwsze i złożone, podzielność liczb również przez 4 i 25, rozkład liczb na czynniki pierwsze,  NWD, NWW, średnia arytmetyczna, dzielenie z resztą.
3.    Ułamki zwykłe – obliczanie ułamka danej liczby, obliczanie liczby z danego jej ułamka, obliczanie jakim ułamkiem jednej liczby jest druga.
4.    Ułamki dziesiętne, wyrażenia dwumianowane.
5.    Rozwiązywanie zadań tekstowych  metodą arytmetyczną prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych dodatnich.
6.    Rodzaje i własności kątów również odpowiadające i naprzemianległe.
7.    Własności trójkątów i czworokątów, koła i okręgu.
8.    Obliczanie obwodów  i pól trójkątów i czworokątów.
9.    Zamiana jednostek długości, masy, czasu i powierzchni.
10.    Liczby całkowite – treści w zakresie podstawy programowej.
11.    Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
12.    Prostopadłościan i sześcian : suma długości krawędzi, pole powierzchni i objętość. Zamiana i stosowanie jednostek objętości.
Etap rejonowy  obejmuje treści z etapu szkolnego, a ponadto:
1.    Działania na liczbach wymiernych, przykłady potęg o wykładniku naturalnym,  zaokrąglanie liczb.
2.    Pojęcie procentu, obliczanie procentu danej liczby.
3.    Zapisywanie wyrażeń algebraicznych, obliczanie wartości.
4.    Skala -  treści w zakresie podstawy programowej.
5.    Pole powierzchni i objętość graniastosłupów prostych
Etap wojewódzki obejmuje treści z etapu rejonowego, a ponadto:
1    Równania pierwszego stopnia z jedną  niewiadomą i ich wykorzystanie do rozwiązywania zadań tekstowych.
2    Procenty : obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent, obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga i ich wykorzystanie do rozwiązywania zadań tekstowych.
3    Proste zadania typu  ,,na ile sposobów”.
4    Obliczenia związane z drogą, prędkością i czasem. Jednostki prędkości i ich zamiana.
Literatura:
1.    A. Żurek, P. Jędrzejewicz: Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej
2.    T. Gardiner: Matematyczne potyczki cz. I
3.    W. Łęska, S. Łęski: Zbiór zadań dla Asa
4.    E. Jędrasik: Zaprzyjaźnij się z matematyką
5.    J. Janowicz: Konkursy matematyczne w szkole podstawowej
6.    Zadania z konkursów Kangur matematyczny i  Alfik matematyczny

KONKURS MATEMATYCZNY

Przedmiotowy Konkurs Matematyczny składa się z trzech etapów:

- etap szkolny  29.11.2012r.

- etap rejonowy  10.01.2013r.

- etap wojewódzki  26.02.2013r.

KONKURS MATEMATYCZNY

 

PRZEDMIOTOWY KONKURS MATEMATYCZNY

 

1.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
2.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
3. Uczniowi szkoły podstawowej, który uzyskał odpowiednio tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły wpisuje się z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
4.     Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów o których mowa w  § 5 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.)

MATEMATYKA - zakres wiadomości i umiejętności realizowany w klasie IV, V i VI.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego - 

Uczestnik rozwiązuje test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Czas pracy - 90 minut.

ROK  SZKOLNY  2012/2013

ETAP REJONOWY PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
12 stycznia 2012r w Szkole Podstawowej nr12 w Białymstoku odbył się kolejny etap Przedmiotowego Konkursu Matematycznego, etap rejonowy. Do konkursu przystąpiło ponad 100 uczniów szkół podstawowych powiatu białostockiego i monieckiego. Nasz uczeń Jakub Olechno (ucz. kl.VIb) również brał udział w konkursie. Oficjalnie wiemy, że Jakub jest już finalistą Konkursu Matematycznego, zdobywając 29 na 30 punktów i przechodząc do ostatniego etapu wojewódzkiego. Gratulujemy i życzymy powodzenia!
ETAP SZKOLNY PRZEDMIOTOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO
15 listopada 2011r. w naszej szkole odbył się konkurs przedmiotowy z matematyki - etap szkolny. Do konkursu przystąpiło 30 uczniów klas piątych i szóstych. Każda z osób zmagała się z zestawem zadań matematycznych składającym się zadań zamkniętych i otwartych. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się jedna osoba Jakub Olechno kl. VIb. Życzymy powodzenia!!!!
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na Wojewódzkim  Konkursie Matematycznym
w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych

Na każdym  etapie konkursu obowiązują treści kształcenia z matematyki zawarte w  podstawie programowej dla klas IV – VI szkoły podstawowej z 23sierpnia 2007r.
Zakres materiału z uwzględnieniem treści programowych i poszerzających :
Etap szkolny:
1.    Zapis liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i systemie rzymskim.
2.    Liczby naturalne –  liczby pierwsze i złożone, podzielność liczb również przez 4 i 25, rozkład liczb na czynniki pierwsze,  NWD, NWW, średnia arytmetyczna, dzielenie z resztą.
3.    Ułamki zwykłe – obliczanie ułamka danej liczby, obliczanie liczby z danego jej ułamka, obliczanie jakim ułamkiem jednej liczby jest druga.
4.    Ułamki dziesiętne, wyrażenia dwumianowane.
5.    Rozwiązywanie zadań tekstowych  metodą arytmetyczną prowadzących do obliczeń na liczbach naturalnych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych dodatnich.
6.    Rodzaje i własności kątów również odpowiadające i naprzemianległe.
7.    Własności trójkątów i czworokątów, koła i okręgu.
8.    Obliczanie obwodów  i pól trójkątów i czworokątów.
9.    Zamiana jednostek długości, masy, czasu i powierzchni.
10.    Liczby całkowite – treści w zakresie podstawy programowej.
11.    Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
12.    Prostopadłościan i sześcian : suma długości krawędzi, pole powierzchni i objętość. Zamiana i stosowanie jednostek objętości.
Etap rejonowy  obejmuje treści z etapu szkolnego, a ponadto:
1.    Działania na liczbach wymiernych, przykłady potęg o wykładniku naturalnym,  zaokrąglanie liczb.
2.    Pojęcie procentu, obliczanie procentu danej liczby.
3.    Zapisywanie wyrażeń algebraicznych, obliczanie wartości.
4.    Skala -  treści w zakresie podstawy programowej.
5.    Pole powierzchni i objętość graniastosłupów prostych
Etap wojewódzki obejmuje treści z etapu rejonowego, a ponadto:
1    Równania pierwszego stopnia z jedną  niewiadomą i ich wykorzystanie do rozwiązywania zadań tekstowych.
2    Procenty : obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent, obliczanie jakim procentem jednej liczby jest druga i ich wykorzystanie do rozwiązywania zadań tekstowych.
3    Proste zadania typu  ,,na ile sposobów”.
4    Obliczenia związane z drogą, prędkością i czasem. Jednostki prędkości i ich zamiana.
Literatura:
1.    A. Żurek, P. Jędrzejewicz: Zbiór zadań dla kółek matematycznych w szkole podstawowej
2.    T. Gardiner: Matematyczne potyczki cz. I
3.    W. Łęska, S. Łęski: Zbiór zadań dla Asa
4.    E. Jędrasik: Zaprzyjaźnij się z matematyką
5.    J. Janowicz: Konkursy matematyczne w szkole podstawowej
6.    Zadania z konkursów Kangur matematyczny i  Alfik matematyczny

ROK  SZKOLNY  2011/2012


Etap szkolny

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - MATEMATYKA - zakres wiadomości i umiejętności realizowany w klasie IV, V i VI.

Uczestnik rozwiązuje test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Czas pracy - 45 minut.

Etap rejonowy

Zakres wiedzy i umiejętności jest określony przez podstawę programową nauczania matematyki w szkole podstawowej z uwzględznieniem zadań o podwyższonym stopniu trudności.

(Zadania z etapu rejonowego dotyczące pól i objętości będą dotyczyły tylko prostokątów i prostopadłościanów.)

Wykaz literatury - etap rejonowy
 1. Podręczniki, zbiory zadań z matematyki dla uczniów szkół podstawowych
 2. Bobiński Z., Burnicka K., Jarek P., Nodzyński P., Świątek A., Uscki M., Matematyka z wesołym kangurem, Toruń 2002 i późn.
 3. Bukowska E., Dobrowolska M., Czy chcesz mieć 6? Matematyka, klasa IV, Opole 1997
 4. Dworecka K., Kochanowski Z., Konkursy matematyczne - zbiór zadań
 5. Jeleński Sz., Lilavati, Warszawa 2003
 6. Jeleński Sz., Śladami Pitagorasa, Warszawa 2003
 7. Kalisz St.., Kulbicki J., Rudzki H., Czy chcesz mieć 6? Matematyka, klasa V. Opole 1994
 8. Pawłowski H., Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Toruń 2002
 9. Rygał G., Ciekawe zadania z matematyki dla uczniów szkoły podstawowej, Opole 1993
 10. Bobiński, Z, Nodzyński P, Liga zadaniowa  - zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych, Toruń 2004
 11. Kowal S., Przez rozrywkę do wiedzy. Rozmaitości matematyczne Warszawa 1985
 12. Steinhaus H., Kalejdoskop matematyczny, Warszawa 1989
 13. Szurek M., Opowieści matematyczne, Warszawa 1987
 14. Szurek M., Opowieści geometryczne Warszawa 1995
 15. Encyklopedia szkolna Matematyka, Warszawa 1999
 16. Czasopismo Matematyka - przykłady zadań konkursowych lub zadań dla kół matematycznych
Etap wojewódzki
Zakres wiedzy i umiejętności jest określony przez podstawę programową nauczania matematyki w szkole podstawowej z uwzględnieniem zadań o podwyższonym stopniu trudności.
Wykaz Literatury - etap wojewódzki
 1. Bobiński, Z, Nodyński P, Liga zadaniowa - zbiór zadań dla uczniów zainteresowanych matematyką, Toruń 2004
 2. Kowal S., Przez rozrywkę do wiedzy. Rozmaitości matematyczne Warszawa 1985
 3. Steinhaus H., Kalejdoskop matematyczny, Warszawa 1989
 4. Szurek M., Opowieści matematyczne, Warszawa 1987
 5. Szurek M., Opowieści  geometryczne, Warszawa 1995
 6. Encyklopedia szkolna Matematyka, Warszawa 1999... Cdn
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )