Projekty realizowane przez naszą szkołę

stronę redaguje p. A. Porębska

Projekt systemowy EFS przeznaczony dla uczniów klas I-III

 Od września 2011 r. do czerwca 2013 r. nasza szkoła realizuje gminny projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych"

Celem głównym tego projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I - III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Mońki.

 

W ramach tego przedsięwzięcia w naszej szkole odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - koło teatralne
Program English Teaching "Play and Learn - II edycja"

Projekt "Play and Learn - II edycja"

Finansowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Rozwoju "NIDA"- 11 995 zł,-

Projekt był realizowany w okresie kwiecień - czerwiec 2011r.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” otrzymało dofinansowanie  do projektu „Play and Learn”, który był realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. Stowarzyszenie otrzymało dotację z programu English Teaching już po raz drugi.

Ideą projektu jest zwiększenie zainteresowanie dzieci i młodzieży nauką języka angielskiego w formie ciekawych i różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz organizacja konkursów o zasięgu powiatowym, związanych z poznawaniem kultury krajów anglojęzycznych.

Stowarzyszenie Przyjaciół „Dwójki” organizowało zajęcia pozalekcyjne, konkursy oraz imprezy integrującej społeczność, które pozwolą na poprawę edukacji językowej uczniów, zapewnią im aktrakcyjną formę zagospodarowania czasu wolnego oraz pozwolą na promocję aktywnego wypoczynku.  Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach oraz uczniowie innych szkół powiatu monieckiego będą uczestniczyć ("Play") w życiu szkoły i środowiska lokalnego, a przez to poznają ("Learn") to, co ich ciekawi i interesuje w kulturze krajów anglojęzycznych.

Projekt "Wspólna edukacja - II edycja"

Projekt realizowany w okresie luty - sierpień 2010.

We wszystkich typach zajęć prowadzonych w ramach projektu (angielski, matematyka, rytmika) wzięło udział ponad 65 uczniów. Liczba chętnych znacznie przewyższała liczbę przygotowanych miejsc. Każdy uczestnik zajęć wyrównawczych otrzymał teczkę z przyborami szkolnymi. Łącznie przeprowadzono 144 godziny dodatkowych zajęć edukacyjnych. Zakupione pomoce dydaktyczne po zakończeniu zajęć przekazano na wyposażenie pracowni.

Organizację wycieczek turystyczno-krajoznawczych zlecono dla biura podróży „Kurier”, które zapewniło opiekę pilotów, przewodników, organizowało wejścia do obiektów, bilety, wyżywienie i itp. Łącznie w trzech wycieczkach uczestniczyło 224 uczniów z klas IV-VI.

Zorganizowano cykl sześciu audycji muzycznych w ramach „Spotkań z filharmonią”, w których wzięli udział wszyscy uczniowie SP nr 2 w Mońkach – 416 osób. Audycje muzyczne dla klas I-III to: „Karnawałowe rytmy”, „Jak Baj Muzyka uratował królewnę” i „Agent Fantazy Trąbka na tropie”. Audycje muzyczne przeznaczone dla klas IV-VI: „Tango”, „Ballady i romanse rosyjskie”, „Fryderyk Chopin i jego muzyka”.

Ankiety ex-post przeprowadzane po zakończeniu działań projektowych, wskazywały na znaczny poziom zadowolenia uczniów z przygotowanych działań.

PROJEKT ''WSPÓLNA EDUKACJA''

W okresie od 1 września 2008 do 27 lutego 2009 nasza szkoła realizowała projekt ''Wspólna edukacja'', na który uzyskaliśmy fundusze z UE na łączną kwotę 49 956zł,-. Projekt był realizowany wspólnie ze Szkołą Podstawową w   Kuleszach.

W ramach tego projektu uczniowie klas VI uczestniczyli w wycieczce do Warszawy (22.XI.2008), uczniowie klas V w wycieczce do Białowieży (25.X.2008)- szlakiem polskiego prawosławia, a klasy IV zwiedzały szlak rękodzieła ludowego (15.XI.2008).

 

W ramach projektu odbyło się sześć "Spotkań z filharmonią", po trzy dla klas I - III i klas IV - VI, w których uczestniczyli wszyscy uczniowie obu szkół (462 osoby). Podczas trwania projektu odbyło się 120 godzin zajęć wyrównawczych z języka angielskiego, w których uczestniczyło ponad 80 osób. Uczniowie anglojęzycznego koła teatralnego zaprezentowali społeczności uczniowskiej trzy przedstawienia w języku angielskim.

Ponadto zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny oraz pomoce dydaktyczne, programy komputerowe, słowniki i inne pomoce do nauki języka angielskiego, które zostały przekazane do pracowni językowych SP 2 i SP w Kuleszach. Koordynatorem projektu była p. Anna Porębska.

PROJEKT "JESTEM - POZNAJĘ - TWORZĘ"

CELE:

Celem projektu było wyrównanie szans edukacjnych uczniów SP2 w Mońkach;

ułatwianie dzieciom dostępu do dóbr kultury oraz zagospodarowanie im czasu wolnego poprzez zorganizowanie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych oraz wycieczek krajowoznawczo - edukacyjnych i wyjadów do tatru w okresie od 1 czerwca 2007 r. do 15 stycznia 2008 r.

 

Formy pracy z uczniami I-III:

zajęcia plastyczne - 3 grupy, zajęcia teatralne - 3 grupy, scholka "Boże nutki",

jednodniowa impreza integracyjna dla ucznów klas I-III z okazij ślubowania uczestników klas

pierwszych i święta szkoły (listopad 2007),

wycieczka krajoznawcza - edukacyjna "Szlakim suwalsko - augustowskim" (czerwiec 2007),

wyjazd do teatru w Białymstoku dla klas trzecich (październik - listopad 2007),

cykliczne spotkanie z Filharmonią Białostocką - 3 spotkania dla szystkich uczniów klas I-III

Formy pracy z uczniami klas IV-VI:

zajęcia  "Teatr na wesoło"

koło regionalne "M jak Mońki"

grupa taneczna "Luz"

zajęcia doskonalące ,,Play and learn

,,Matematyka na wesoło"

Koło grafiki artystycznej i malarstwa

,,Mali artyści"

impreza integracyjna-biwak 3-dniowy w Masiach

dwudniowa impreza z okazji święta szkoły - konkursy międzyklasowe, otrzęsiny uczniów klas czwartych. konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego, zajęcia, występy, itp., cykliczne spotkania z Filharmonia Białostocką - 3 spotkania dla wszystkich uczniów klas IV-VI wyjazd do teatru w Białymstoku i Łomży dla klas czwartych, piątych i szóstych, spotkanie z aktorami.

wernisaż i wystawa prac plastycznych uczniów SP2 w MOK-u.

 

REZULTATY:

Zaplanowane w projekcie działania skierowane były na rozbudzenie i rozwój zaintetresowań uczniów, zakładały umiejętność pracy w grupie i były adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb. Planowane formy zajęć (warsztaty teatralne, ruchowe,zajęcia plastyczne i muzyczne) pozwoliły na przezwyciężenie nieśmiałości oraz przeszkód blokującyh osiągnięcia szkolne uczniów, rozbudzały ciekawość świata i chęć do zdobywania wiedzyy. Zorganizowane wycieczki pozwoliły każdemu uczniowki na poznanie bliższej i dalszej okolicy, stanowiły atrakcyjną formę zagospodarowania czasu wolnego uczniów, uczyły aktywnych form wypoczynku.

Projekt English Teaching "Play and Learn"

Ideą projektu było zainteresowanie dzieci i młodzieży ze środowisk wiejsko - miejskich nauką języka angielskiego w formie ciekawych i różnorodnych zajęć pozalekcyjnych oraz wyrównanie uczniom szans edukacyjnycjnych.

Grupę docelową stanowili uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach i Szkoły Podstawowej w Kuleszach.

Wykorzystując internet, jak również różnorakie programy multimedialne do nauki języka angielskiego, uczniowie podnosili poziom znajomości języka angielskiego. Na zajęciach klubu dyskujnego Let's talk beneficjenci uczestniczyli w projektach filmów anglojęzycznychm, porozuniewali się z rówieśnikami innych krajów przez interner.

Młodzi aktorzy próbowali swych sił uczestnicząc w zajęciach kół teatralnych. Wystawiono 3 przedstawienia w jęzkyku angielskim: ,,Thumbelina", ,,Mother's Day", ,,The Turnip". Łącznie zorganizowano 132 godziny dodatkowych zajęć pozaklekcyjnych. W zajęciach teatralnyh uczestniczyło 27 ucz., z zajęć wyrównawczych korzystało 67 uczniów, do klubu dyskusyjnego uczęszczało 11 uczniów.

Zorganizowano Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej, w którym uczestniczyło 32 uczniów z czterech szkół podstawowych powiatu moniecieko.

Ze środków dotacji zakupiono kamerę cyfrową, powiększono zasoby biblioteczki anglojęzycznej o słownik, podręczniki, pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne i firmy na DVD. Zakupiono materiały potrzebne do organizacji przedstawień.

Koordynatorem projektu była p. Anna Porębska.

 

 

   Przebieg Projektu

 

Rekrutacja uczestników odbyła się w kwietniu 2009.

 

Przez cały okres trwania projektu była tworzona biblioteczka i wideoteka anglojęzyczna. Uczniowie chętnie korzystali z zasobów biblioteczki. Zakupiono słowniki, gry edukacyjne, programy multimedialne oraz firmy na DVD, które przekazano do bibliotek szkolnych obu szkół.

 

W SP 2 w Mońkach zorganizowano następujące formy zajęć:

 

Odbyło się 11 jednogodzinnych spotkań klubu dyskusyjnego ,,Let's talk". 11 uczestników klubu mogło podczas zajęć porozumiewać się z rówieśnikami z krajów anglojęzycznych przez Internet, były wyświetlane filmy w języku angielskim.

 

Anglojęzyczne Koło Teatralne dla klas IV-VI skupiło 16 uczniów. Uczniowie przygotowali 2 przedstawienia w języku angielskim (,,Thumbelina", ,,The Turnip") które zostały przedstawione całej społeczności obu szkół. Przedstawienie zostały nagrane kamerą cyfrową zakupioną w ramach projektu.

 

Uczniowie osiągający bardzo słabe wyniki w nauce języka agnielskiego uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w sześciu grupach dla każdej z klas I-VI. W sumie w zajęciach tych uczestniczyło 57 osób.

 

W SP w Kuleszach zorganizowano następujcie formy zajęć:

 

Zajęcia wyrównacze z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI - 11 godzin zajęć. W zajęciach tych uczestniczyło 10 uczniów.

 

Koło teatralne ,,Goldifish" dla uczniów klas I-III - 22 godziny zajęć. 11 uczniów czynnie uczestniczyło w zajęciach i ćwiczeniach rytmiczny oraz zabawach ruchowych połącznych ze śpiewem angielskich piosenek. Uczniowie przygotowali przedstawienie teatralne ,,Mother's Day" w języku angielskim, które zaprezentowano wszystkim uczniom i rodzicom na imprezie integracyjnej ,,My Family" w SP w Kuleszach.

 

4 czerwca 2009 odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej, w którym uczestniczyło 32 uczniów z klas I-VI z czterech szkół podstawowych.

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )