Przyroda - zakres wiedzy i umiejętności

Etap szkolny

Podstawa programowa kształcenia ogólnego - PRZYRODA - zakres wiadomości i umiejętności realizowany w klasie IV, V i VI.

Uczestnik rozwiązuje test zawierający pytania otwarte i zamknięte. Czas pracy - 45 minut.

Etap rejonowy

1. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów.

2. Królestwo bakterii: rodzaje bakterii, budowa komórki bakteryjnej, czynności życiowe, bakteriechorobotwórcze i pożyteczne dla człowieka.

3. Królestwo grzybów: budowa i różnorodność, znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.

4. Królestwo roślin: mchy, paprocie, rośliny nasienne: budowa i czynności życiowe.

5. Królestwo zwierząt: bezkręgowce i kręgowce, budowa, przystosowanie do środowiska życia, czynności życiowe.

6. Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt. Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce, parki narodowe.

7. Organizm człowieka: budowa i zadania układu pokarmowego, krwionośnego, oddechowego i rozrodczego.

8. Etapy rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem dojrzewania biologicznego, zasady higieny.   Choroby człowieka.

9. Żywność a zdrowie: składniki pokarmowe, piramida pokarmowa.

10. Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa: rodzaje skali i przeliczanie, sporządzanie i czytanie planu, rodzaje map, odczytywanie danych z map.

11. Formy terenu.

12. Krainy geograficzne Polski: pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny i góry, ich położenie, cechy charakterystyczne krajobrazu i typowe dla danej krainy organizmy.

13. Budowa otaczającego nas świata: atomy i cząsteczki, stan skupienia substancji, budowa i właściwości ciał stałych, cieczy i gazów.

14. Substancje proste i złożone: pierwiastki i związki chemiczne, mieszaniny, roztwory.

15. Woda jako środowisko życia: właściwości wody, obieg wody w przyrodzie, rodzaje zbiorników wodnych, przystosowanie organizmów do życia w wodzie.

16. Obserwacje meteorologiczne: przyrządy, zjawiska atmosferyczne, zmiany pór roku.

17. Las, łąka i pole jako środowisko życia: warunki życia, przykłady organizmów i powiązań między nimi.

18. Oceany i kontynenty na Ziemi.

Etap wojewódzki

Zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w etapie rejonowym oraz:

1. Pogoda i klimat: strefy klimatyczne na Ziemi.

2. Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi oraz ich następstwa.

3. Ziemia we wszechświecie: podstawowe gwiazdozbiory na niebie i ich nazwy, ciała niebieskie w Układzie Słonecznym, fazy Księżyca.

4. Strefy krajobrazowe: las równikowy, sawanny, pustynie, krajobraz śródziemnomorski, stepy, tajga, tundra, pustynie lodowe - Arktyka i Antarktyda.

5. Elektrycznośc, magnetyzm i grawitacja.

6. Budowa narządu słuchu i akustyka, budowa narządu wzroku i optyka, układ nerwowy człowieka.

8. Globalne problemy ekologiczne : kwaśne opady, dziura ozonowa, efekt ciepralniany, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

9. Ważne odkrycia i podróże geograficzne, historia podboju kosmosu, dokonania Polaków oraz polskie nazwy na mapie świata.

Wykaz literarury

1. Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przyrody zatwierdzone przez MEN.

2. Szkolne atlasy do przyrody.

3. Doświadczenia na lekcjach przyrody, Stefania Elbanowska-Ciemuchowska Wydawnictwo Nowa Era

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )